top of page
Search

UOHS vydal stanovisko k aplikaci § 242 odst. 5 ZZVZ 166/2023 Sb.

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci § 242 odst. 5 ZZVZ Novela zákona o zadávání veřejných zakázek č. 166/2023 Sb., nově v části třinácté zákona o zadávání veřejných zakázek, zavádí ustanovení § 242 odst. 5, které upravuje možnost nového pojetí stanovení konce lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám. Z předmětného ustanovení plyne, že Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle odstavce 3 nebo 4 lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle odstavce 3 nebo 4; v takovém případě je okamžik, kdy končí možnost podat námitky, rozhodný pro a) běh lhůt podle § 98 odst. 1 nebo § 144 odst. 2, b) posouzení přiměřenosti stanovení délky nebo prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek, žádostí o účast nebo návrhů.

13 views

Comments


bottom of page