top of page
Search

JAK ŘEŠIT TLAK NA EKONOMICKOU EFEKTIVITU VE ZDRAVOTNICTVÍ? 1. díl – záznam webináře

Updated: Dec 9, 2022

Dnešní pozvání do diskusního panelu k tématu veřejných zakázek orientovaných na kvalitu přijali Mojmír Florian (UOHS), Matěj Novák (FN Plzeň) a Marie Ředinová, která zastupovala názory pacientů Národní asociace pacientských organizací (NAPO). Záznam webináře ZDE.


Strach z hodnocení kvality je bezdůvodný. Každá zadávací podmínka omezuje soutěž, ale hodnoticí kritéria ji omezují ze všech nejméně. Co si zadavatel nemůže dovolit z pohledu kvalifikace nebo technických podmínek (čímž omezuje, aby dodavatele do soutěže pustil), může si dovolit z pohledu hodnoticích kritérií na kvalitu. V rozhodnutí předsedy UOHS R216/ 2019 se uvádí: "K přezkumu zadavatelových důvodů, kterými obhajuje nastavení hodnoticích kritérií, má úřad přistupovat pouze v případě zásadní logické a racionální nesrovnalosti." Laicky řečeno, až tehdy, kdy dojde k výrazným logickým nesrovnalostem.


UOHS se co se týče metodologie přezkumu hodnoticích kritérií bude ptát: "PROČ"? Je na zadavateli, aby logicky a racionálně vysvětlil. Dát kvalitativní požadavek do hodnoticích podmínek je jednodušší a lepší, než dát stejný požadavek do technické specifikace, kde by omezoval vstup dodavatele do soutěže.Jak formulovat a hodnotit hodnoticí kritéria?

Záleží, jak se k parametrům postavíme. Důležité je ustanovit hodnoticí komisi, která dle svých odborných znalostí a zkušeností bude posuzovat nabízené plnění. Rozlišujeme dvě kategorie kritérií – kvantifikovatelná (počítatelná) a nekvantifikovatelná. Zadavatel musí konkrétně, přesně a jednoznačně vymezit co bude hodnotit a jaké plnění bude pokládat pro něj za výhodnější a jakým způsobem bude hodnotit. Na tomto spousta dodavatelů ztroskotává. Důvodem je pravděpodobně nepochopení.

"Subjektivní má být náhled na to, co je hodnoceno, ale subjektivní nemůže být výběr toho, co bude hodnoceno," uvedl Mojmír Florian, zástupce UOHS.

Pokud zadavatel hodnoticí kritérium popíše příliš obecně a hodnotitel si sám bude moci vybírat aspekty, které bude hodnotit – je to špatně. Aspekty musí být vymezeny jednoznačně. Hodnotitel pak subjektivně hodnotí, do jaké míry je daný aspekt naplněn. Nekvantifikovatelná hodnoticí kritéria je možné zařazovat do veřejných zakázek. Nebojte se experimentovat.


Zákon uvádí, že můžeme hodnotit objektivní a ověřitelné skutečnosti. Slovo objektivní chápejme ve významu – hodnotit něco, co lze nějak vyjádřit. Zda je něco objektivní a ověřitelné znamená, že kdokoli se následně může podívat, že hodnocení bylo provedeno racionálně. Členové hodnoticí komise (odborníci) musí být schopni popsat – proč toto plnění pokládají za lepší a ne jiné.


Jak vidí veřejné zadávání zadavatel?

"Veřejné zakázky jsou o týmové spolupráci. Je to oblast, kde se potkává ekonomika, právo, odborná medicínská část a požadavky na veřejné zakázky. Důležitým faktorem jsou dostupné kapacity lidských zdrojů. Musíme si uvědomit, že oddělení pověřená zpracováním veřejných zakázek jsou schopna pojmout a za určitou dobu zpracovat a přesoutěžit jen omezené množství zakázek," osvětluje Matěj Novák, zástupce FN Plzeň.

Jak může komunikace s dodavateli pomoci při formulaci zakázek?

Dnes máme již institut předběžné tržní konzultace, který přesně definuje, podle jakých pravidel by komunikace měla probíhat. Ve chvíli, kdy se hodnotí na kvalitu, jsou dodavatelé významným zdrojem informací. Zároveň musíme upozornit, že zakázky orientované na kvalitu vyžadují v přípravné fázi více času. Je potřeba si s nimi více vyhrát. Dodavatelé dlouhodobě volají po tom, aby se kvalita soutěžila. Zdá se, že zakázky, které jsou vypsány na kvalitu, mají menší počet námitek ze strany dodavatelů. Řada firem je ráda, že mají možnost se takových zakázek účastnit a sbírat zkušenosti. To, že ve finále nevyhrají, nehodnotí negativně.


Veřejné zakázky nepředstavují jednoduchý obor. Právo veřejných zakázek je nastaveno tak, že ochraňuje dodavatele a omezuje zadavatele. Zadavatel je pánem zadávacího řízení – je odborníkem na to, co potřebuje/poptává a zná trh. Pokud zadavatel soutěží na nejnižší cenu, neznamená to, že se kvality vzdal. Jen ji přesunul do míst, kde je to pro něj komplikovanější. Parametry zařadil do kvalifikace a technických podmínek, proto námitky dodavatelů mohou začít chodit již v začátku výběrového řízení. Není pravda, že zadáváním na kvalitu si zadavatel zadávací řízení komplikuje. Naopak. Více informací a inspirace získáte v nahrávce, která je dostupná v sekci KNIHOVNA.Záznam webináře ZDE.
84 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page