top of page

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE

Udělejte si přehled o nabídce trhu předem. Zjistíte dostupné možnosti. Ušetříte si práci.

Není v silách jednotlivce mít přehled o celé kategorii zdravotnických prostředků a technologií, která čítá na 500 000 položek. Buďte efektivní a využijte institut předběžné tržní konzultace, který dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňuje zadavateli, aby ještě ve fázi před zahájením zadávacího řízení komunikoval s dodavateli, popř. odborníky, ohledně otázek vztahujících se k zadávání veřejné zakázky s cílem 1/ připravit zadávací podmínky a/nebo 2/ informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a získat zpětnou vazbu.

Kdy přistoupit k realizaci PTK?

Definování/ověření specifikace předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek.

Identifikace alternativních způsobů splnění potřeb zadavatele.

Rozšíření informovanosti zadavatele o předmětu veřejné zakázky a o aktuálních možnostech trhu či případných specifických podmínkách plnění z pohledu dodavatelů.

Zadavatel si není jist, jak nastavit kvalitativní kritéria.

Zadavatel má obavu, že definuje zadávací podmínky diskriminačně či nepřiměřeně.

 

Výhody předběžné tržní konzultace?

Získání odpovědí na otázky od více dodavatelů, které zadavatel může porovnat.

Průkaznost „péče řádného hospodáře“ a přiměřenosti zadávacích podmínek při vynakládání veřejných prostředků.

Účinný způsob soutěžení optimálního poměru mezi cenou a kvalitou.

Možnost zjistit alternativní či inovativní řešení, o nichž nemusí mít zadavatel povědomí.

Omezení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a případných námitek díky zpětné vazbě od samotných dodavatelů ještě před vypsáním výběrového řízení.

Předběžná tržní konzultace
Předběžná tržní konzultace

Poradíme s nastavením kvalitativních kritérií nediskriminační formou. 

Věcně a procesně správně provedeme předběžnou tržní konzultaci.

Šetříme Váš čas s administrativou.

Nabízíme metodickou pomoc při realizaci a své zkušenosti s kategorií zdravotnických prostředků.

 

Pokud se přesto rozhodnete pověřit realizací PTK externího partnera, nabízíme Vám Asociaci dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed jako nezávislé odborné autority, která Vám pomůže získat názory a odpovědi na Vaše otázky od širokého spektra dodavatelů.

 

Průběh předběžné tržní konzultace ve spolupráci s asociací CzechMed.

 

Nabídka realizace PTK na klíč

Předběžná tržní konzultace

Nastartujte kvalitu nákupu zdravotnických prostředků i na Vašem pracovišti.

Již několik let odděleně či společně pořádáme vzdělávací semináře, realizujeme odborné konference, setkáváme se s českými i zahraničními odborníky v oblasti veřejných zakázek. Realizujeme dotazníková šetření, abychom měli aktuální informace od Vás, kteří veřejné zakázky pravidelně realizujete. Chceme vědět co Vás trápí, s čím potřebujete pomoci. Našim cílem jsou transparentní veřejné zakázky, kde bude kladen důraz nejen na maximální efektivitu, ale i na kvalitu. Jen tak je možné hlásit se k mottu: "Dobrý hospodář".

 

Věříme, že Vám tato platforma zprostředkuje aktuální přehled o současném dění a přinese inspiraci. 

Společnosti, které prostřednictvím svého know-how podpořily vznik platformy, kde můžete otevřeně čerpat inspiraci pro realizaci vlastních veřejných výběrových řízení. 

 

Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
CzechMed
Svaz průmyslu a dopravy ČR
bottom of page