top of page

ZNÁTE TO? VYŠŠÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU, DODATEČNÉ NÁKLADY, REOPERACE, INFEKCE... NEKVALITA SE VŽDY VRÁTÍ! 

BUĎTE SPRÁVNÝM HOSPODÁŘEM A INVESTUJTE DO NEJLEPŠÍ NABÍDKY NA TRHU.

Nekupujte součástky za nejnižší cenu. Dopřejte si komplexní a kvalitní řešení Vašich skutečných potřeb.

Nákupní cyklus

Od myšlenky k velkým projektům

Nastartujte kvalitu nákupu zdravotnických prostředků i na Vašem pracovišti. Není dobrého hospodáře, který nakupuje nejlevnější řešení bez ohledu na kvalitu. Nekvalita s sebou přináší dodatečné náklady, dodatečný čas ošetřujícího personálu, vyšší spotřebu materiálu či nečekané komplikace tam, kde je nejméně čekáte a chcete se spolehnout.

 

Investujte dostatek pozornosti a času do přípravné fáze nákupního procesu. Praxe potvrzuje, že přípravný proces je tou nejdůležitější fází nákupního procesu, která ovlivňuje celý průběh zadávacího řízení a výsledek. Zde se nastavují pravidla - co je potřeba nákupem vyřešit, sběr dostupných ukazatelů, které mohou pomoci identifikovat skutečné potřeby, hledání vhodného řešení, nastavení očekávané úrovně kvality, identifikace kritérií a způsobu jejich hodnocení a vůbec celkové priority, kterými se nákup bude řídit.

Zahájení nákupního procesu

60

75

Konec

1   PŘÍPRAVA

Potřeba nakoupit

(cíl, kdo, co, kolik, základní parametry)

Sestavení nákupního týmu, zajištění podpory managementu

(nákup, ekonom, legislativec, klinický pracovník, sklad, ...)

Identifikace skutečných potřeb nákupu

(hledání širších souvislostí, prostor pro změnu a zlepšení)

Mapování aktuálního stavu - sběr interních dat

(co funguje/ nefunguje, dostupná data, počet reoperací, vznik nežádoucích událostí, dodatečné náklady péče, efektivita práce, logistika, specifické požadavky, ...)

Vytvoření představy optimálního stavu

(definování měřitelných kritérií - jak poznám, že funguje)

Dialog s dodavateli = hledání optimálního řešení klinického problému

Co je na trhu? PTK (předběžná tržní konzultace)

Formulace hodnotících kritérií (kvantitativní, kvalitativní, nastavení váhy)

Definování způsobu hodnocení

Interní komunikační podpora a motivace interního týmu

Předání podkladů pro přípravu zadávací dokumentace

2   REALIZACE

Zadávací dokumentace

Výběr nákupní metody

Oslovení dodavatelů

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejnění ve věstníku

Vypořádání dotazů

Převzetí nabídek

Uzavření podávání nabídek

3   VYHODNOCENÍ

Stanovení hodnotící komise

Hodnocení dle předem stanovených kritérií a postupů

Výběr vítěze výběrového řízení (možno i více dodavatelů)

Odůvodnění výběru

Vyrozumění dodavatelů

Uzavření smlouvy

Vyhodnocené procesu nákupu (co se povedlo, co můžeme příště udělat jinak)

INSTITUT KVALITY NÁKUPU VE ZDRAVOTNICTVÍ

INSTITUT KVALITY NÁKUPU VE ZDRAVOTNICTVÍ vnímá nákup jako efektivní prostředek pro optimalizaci poskytované péče. Čas pro krátké zastavení; revizi efektivity a kvality poskytované péče. Nákup jako příležitost pro zvýšení motivace pracovníků, zvýšení jejich spoluúčasti na výsledku, podpora interního dialogu, hledání optimálního kompromisu, který bude vyhovovat všem. Jaké jsou skutečné potřeby nákupu? Jaké úkoly by měl nákup vyřešit? Jak poznáte, že nákup dopadl dobře a přinesl očekávanou hodnotu? Jaké jsou hodnotící parametry a jaký je způsob jejich hodnocení? Dokážete formulovat a hodnotit kvalitativní kritéria? Mají kvalitativní kritéria dostatečnou váhu ve Vašem hodnocení, aby dokázala ovlivnit výsledek výběrového řízení?

 

Přeneste část odpovědnosti za řešení Vašich klinických problémů na dodavatele a hledejte či vyvíjejte společně řešení, která budou přesně vyhovovat Vašim potřebám. Postupně se budete v přípravné fázi nákupního procesu zdokonalovat a již brzy uvidíte pozitivní výsledky. Pravděpodobně zjistíte, že za stejné peníze koupíte větší hodnotu. Spokojenost Vašich interních zákazníků poroste. Přesvědčte se na vlastní kůži a vyzkoušejte VALUE BASED PROCUREMENT v praxi.

Nabízíme Vám pomocnou ruku v podobě externího projektového manažera, mentoringu, mediace a komunikační podpory. Sdílíme s Vámi osvědčené pracovní postupy, případové studie. Za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a asociace CzechMed jsme pro Vás vytvořili profesní platformu pro sdílení zkušeností a revidovali doporučené postupy. Vykročte do neznáma - pomůžeme Vám! 

bottom of page