top of page
Search

SPOLUPRÁCE S KLINICKÝMI PRACOVNÍKY PŘI PŘÍPRAVĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE KLÍČOVÁ – záznam webináře

Dnešní pozvání do diskusního panelu k tématu veřejných zakázek orientovaných na kvalitu přijal Karsten Kirkegaard zajišťující nákup zdravotnických prostředků, technologií a služeb pro The Region of Southern Denmark. Představil příklad nákupu kloubních implantátů. Společně jsme prošli všechny fáze od přípravy veřejné zakázky, realizaci až vyhodnocení. Věnovali jsme se spolupráci s klinickými pracovníky a jejich nezastupitelné roli při formulaci kvalitativních parametrů. Neopomněli jsme ani nastavení tzv. risk sharing modelu spolupráce s dodavateli, kdy jsou předem přesně nastaveny parametry, které ovlivňují finální cenu plnění. Karsten upozornil, jak důležitá je spolupráce s klinickými pracovníky, kteří budou s finálním produktem pracovat. Věnovali jsme se tomu, jak klinické spolupracovníky motivovat, a kdy je do přípravného procesu zapojit. Záznam webináře ZDE.


Prioritizace veřejných zakázek. "Podle jednoduché matice si rozdělujeme veřejné zakázky do čtyř kategorií. Na jedné straně posuzujeme důležitost nakupované služby či produktu s ohledem na námi poskytované služby a celkový rozpočet. Na druhé straně hodnotíme míru rizika a komplexitu nakupované služby a produktu. Zvažujeme jaká je situace na trhu, kolik dodavatelů je schopno zabezpečit zakázku a jaká je naše vyjednávací pozice s ohledem na objem nakupovaných služeb či produktů. Na základě výsledků této analýzy volíme i strategii nákupu. Value Based přístup aplikujeme na strategicky nejdůležitější kategorii s nejvyšší mírou rizika. Do této kategorie rozhodně patří produkty a služby pro kardiologii, ortopedii a pacientsky orientovaná řešení včetně zdravotnických prostředků," upřesnil Karsten Kirkegaard.


Prioritizace veřejných zakázek

(Zdroj: Karsten Kirkegaard, Region of Southern Denmark)


Každá veřejná zakázka u nás prochází 3 fáze – příprava, realizace a vyhodnocení. Všechny jsou nezastupitelné a důležité. Nicméně největší pozornost a čas věnujeme přípravě. Máme vyzkoušeno, že správně nastavené parametry zakázky s ohledem na potřeby daného pracoviště významně šetří čas při realizaci zakázky a zároveň zvyšují spokojenost klinických pracovníků. Pokud narazíme v průběhu přípravy na novou zkušenost, vrátíme se v procesu o krok zpět, abychom měli jistotu, že všechny nastavené parametry budou správně sladěny.


Proces přípravy veřejné zakázky s prvky Value Based

(Zdroj: Karsten Kirkegaard, Region of Southern Denmark)

Klíčem úspěchu je multidisciplinární přístup založený na otevřeném dialogu s cílem sladit kritéria tvorby hodnot a rizika – praktický příklad

Jako příklad bych rád sdílel zakázku, která měla zajistit nákup kolenních implantátů pro nemocnici ve Vejle. Region jižního Dánska se zaměřuje na model pacientsky orientované péče a inovace na základě klinických dat. Sledujeme zkušenosti pacientů a usilujeme o efektivitu. Nemocnice ve Vejle opakovaně získává ocenění jako nejlepší středně velká nemocnice. Ortopedické oddělení zajišťuje ročně více než 1 000 operací kolenních a kyčelních kloubů. Stavíme na dlouhodobé spolupráci s dodavateli.


V oblasti ortopedické péče máme několik priorit, které pomáhá nákupní oddělení naplnit. 1/ Usilujeme o další zlepšení výsledků pacientů při primárních operacích kolenního kloubu v nemocnici Vejle. 2/ Chceme odměňovat / penalizovat v závislosti na skutečně dosažených výsledcích pacientů. 3/ Provést výše uvedené v rámci současného rozpočtového rámce pro operace náhrad kolenního kloubu v nemocnici Vejle.


Výchozí situace. Bylo potřeba vypsat zakázku na dodávky kolenních implantátů. Zajištění náhrad kolenních kloubů patří ke strategickým službám nemocnice. Úspěch z pohledu nákupu stojí na dlouhodobé strategické spolupráci s dodavateli zaměřené na výsledky, výzkum, risk sharing a celkové náklady (TCO). Důležité je nastavení klinické a administrativní odpovědnosti v rámci nemocnice a zapojení klinického personálu provádějícího náhradu kolenního kloubu. Konkurenční prostředí bylo tvořeno relativně flexibilními a ochotnými dodavateli na konkurenčním trhu.


Zadávání veřejných zakázek na kolenní implantáty na základě výsledků. Důležitý je multidisciplinární přístup založený na otevřeném dialogu s cílem sladit kritéria tvorby hodnot a rizika. Klíčovým faktorem úspěchu je otevřená a konstruktivní diskuse ještě před vypsáním zakázky. Důležité je sestavit multidisciplinární odborný tým na straně zadavatele, který byl složen z přednosty ortopedického oddělení a vedoucích lékařů, zapojili jsme manažera kategorie pro zboží a služby ortopedické chirurgie. Do spolupráce jsme zapojili i zdravotní sestry, které s implantáty pracují. Nepostradatelná je spolupráce s multifunkčním týmem na straně dodavatele, který je složen nejen ze zástupců obchodního oddělení, ale i generálního ředitele, pracovníka odpovědného za přípravu nabídky, marketingového manažera, zástupců finančního a právního oddělení, zástupců odpovědných za dodržování předpisů v oblasti zdravotní péče. Spolupráce takových týmů přináší řadu výhod – všichni rozumí výchozí situace a cílům, které je potřeba naplnit. Sladění s definovanými prioritními kritérii: výsledek pacienta u primární náhrady kolenního kloubu (částečná a totální náhrada kolenního kloubu), uznání a pochopení rizika spojeného s dohodami založenými na výsledku pacienta.


Hodnotově orientovaný nákup kolenních implantátů

Jako hlavní parametry, které ovlivňuje spolupráce mezi zadavatelem a dodavateli v oblasti zajištění ortopedické péče výměny kolenních kloubů jsme definovali ve dvou rovinách. Faktory ovlivňující náklady – zkrácení doby hospitalizace, nižší počet reoperací a nižší náklady nutné na revizi komplikací. Faktory ovlivňující spokojenost pacientů – lepší celková zkušenost pacientů, lepší zkušenosti s výsledkem funkčního stavu, dobře je hodnocen i nižší počet revizí.


(Zdroj: Karsten Kirkegaard, Region of Southern Denmark)


Co jsme si při přípravě zakázky uvědomili. Zásadní je spoluúčast a podpora ze strany klinického vedení. Zdravotníci nejsou vždy spokojeni se zvýšenou transparentností. Obchodní modely dodavatelů nejsou vždy slučitelné se sdílením rizik, zejména u malých a středních podniků. Dialog s trhem je potřeba zahájit s dostatečným předstihem.


Bližší informace v jaké fázi byli jednotlivé týmy zapojeny a jaká kritéria byla při veřejné zakázce hodnocena a jak byl nastaven tzv. risk sharing model, který svázal dosažené výsledky péče s celkovou cenou plnění, viz přiložená prezentace a video záznam ZDE.


Value Based přístup je při zajištění zakázek se strategickým významem a vysokou mírou rizika pro nemocnici nepostradatelný. Investice do přípravy veřejné zakázky se nám vždy vyplatila. Důležitá je spolupráce s klinickými pracovníky, sladění očekávání, popsání základních parametrů péče a správné nastavení hodnoticích kritérií. Z naší strany zkoušíme nové přístupy a učíme se.


Budeme rádi, když s námi budete sdílet své zkušenosti: info@iknz.cz29 views

Comments


bottom of page