top of page
Search

Sociálně a environmentálně odpovědně

Updated: Feb 5, 2021

Novinka, se kterou jsme vstoupili do roku 2021. Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), s účinností k 1. 1. 2021 mimo jiné ukládá povinnost: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“ Připravili jsme pro Vás inspiraci pro praktickou implementaci.Sociální a environmentální odpovědnost ve zdravotnické praxi


1. Sestavte projektový tým a ujasněte si priority

Sestavte projektový tým, který prodiskutuje a nastaví priority vaší instituce v otázce sociální a environmentální odpovědnosti. Je důležité určit si prioritní oblasti, kterým se chcete ve vaší instituci dlouhodobě věnovat. Doporučujeme držet se max. 3 priorit. Stejně důležité je ujasnit si důvody, které Vás k rozhodnutí pro dané priority vedou. Pokud je to možné, určete si měřitelné cíle a termín, do kdy chcete vytčené mety dosáhnout.2. Způsob realizace

Když jste si sestavili jasné priority a měřitelné cíle – máte šablonu, podle které budete formulovat a posuzovat vhodná či nevhodná sociálně environmentální kritéria. Není vaší snahou pokrýt celé spektrum kritérií. Je důležité udržet se ve stanoveném směru. Teď je čas na formulaci hodnotících kritérií, která začnete uplatňovat ve výběrových řízeních. V této fázi se neomezujte a pokuste se přemýšlet o všech možných alternativách. Stanovené priority vám pomohou zůstat na neomylné cestě vpřed. Díky prioritám rychle poznáte, která kritéria ještě spadají do vašeho zájmu, a která naopak nebudete zvažovat.


3. Formulace sociálně environmentálních kritérií

Inspiraci pro formulaci sociálně environmentálních kritérií můžete hledat v Check listu, který naleznete na stránkách www.sovz.cz. Nezapomeňte, že uvedený seznam je pouze inspirací. Pečlivě zvažujte, která kritéria ještě patří do vašich stanovených priorit, a která již ponecháte jiným.


4. Využijte potenciál předběžné tržní konzultace

Nezůstávejte v tom sami. Využijte potenciál třetích stran. Uspořádejte předběžnou tržní konzultaci. Seznamte dodavatele s vaší sociální a environmentální strategií. Sbírejte inspiraci pro její naplnění. Využijte jejich zkušenosti a společně identifikujte další kritéria pro naplnění vašich cílů.


5. Komunikace priorit interním zákazníkům

Nezapomeňte o sociálně environmentálních prioritách informovat své interní zákazníky. I oni musí pochopit a podpořit vaše úsilí. Možná i oni budou přicházet s náměty, jak ještě lépe podpořit sociální a environmentální odpovědnost. Sdílejte s nimi dílčí úspěchy ať se i oni mohou cítit součástí. Využijte nástěnky, on-line komunikaci, e-maily, interní zpravodaj. Pro transparentnost komunikace doporučujeme zvolit jasný grafický symbol, který rychle přitáhne pozornost správným směrem.Budeme rádi, když s námi budete sdílet vaše myšlenky v otázce veřejného zadávání, dílčí úspěchy či přešlapy. Pořádáme pravidelná on-line setkání a diskutujeme o vybraných aspektech veřejného zadávání. Pojďte s námi diskutovat u virtuálního stolu. Více na www.iknz.cz.


Přejeme vám hodně štěstí na vaší cestě k sociální a environmentální odpovědnosti.


64 views0 comments

Comments


bottom of page