top of page
Search

Předběžná tržní konzultace jako optimální metoda pro zjištění aktuálně dostupné nabídky na trhu

Updated: Feb 3, 2021

Není v silách jednotlivce mít přehled o celé kategorii zdravotnických prostředků a technologií, která čítá na 500 000 položek. Jak získat aktuální informace o nabídce trhu? Právě v těchto případech se nabízí efektivní způsob, a tím je tzv. předběžná tržní konzultace. Dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, má zadavatel možnost, aby ještě ve fázi před zahájením zadávacího řízení komunikoval s dodavateli, popř. odborníky, ohledně otázek vztahujících se k zadávání veřejné zakázky s cílem 1/ připravit zadávací podmínky a/nebo 2/ informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a získat zpětnou vazbu. Optimální metoda pro získání potřebných informací před vypsáním výběrového řízení.Kdy je vhodné přistoupit k realizaci PTK?

Když si zadavatel veřejné zakázky potřebuje definovat či ověřit specifikaci předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek. Identifikovat alternativní způsoby splnění potřeb zadavatele. Rozšířit informovanost o předmětu veřejné zakázky a o aktuálních možnostech trhu či případných specifických podmínkách plnění z pohledu dodavatelů. V případě, že si zadavatel potřebuje zjistit informace pro optimální nastavení kvalitativních kritérií v zadávací dokumentaci. Využít předběžnou tržní konzultaci je vhodné i v situaci, kdy u zadavatele vyvstane obava, že definuje zadávací podmínky diskriminačně či nepřiměřeně.


Výhody předběžné tržní konzultace?

Jednoznačnou výhodou je významná úspora času. A to hned několikrát. Jednak při získání odpovědí na otázky od více dodavatelů současně, které zadavatel může porovnat ještě před vypsáním zadávací dokumentace. Průkaznost „péče řádného hospodáře“ a přiměřenosti zadávacích podmínek při vynakládání veřejných prostředků. Získané informace lze využít pro účinný způsob soutěžení optimálního poměru mezi cenou a kvalitou. Zadavatel má možnost zjistit díky předběžné tržní konzultaci alternativní či inovativní řešení, o nichž nemusí mít povědomí. V neposlední řadě dochází k významné úspoře času spojené s vypořádáváním dodatečných dotazů v průběhu výběrového řízení. Praxe ukazuje, že dochází k omezení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a případných námitek díky zpětné vazbě získané na předběžné tržní konzultaci od samotných dodavatelů ještě před vypsáním výběrového řízení.


Závěrem si dovolíme ještě jednu poznámku. Na základě veřejných odborných diskusí sledujeme, že nepanuje jednoznačná shoda na způsobu provedení předběžné tržní konzultace. Některé subjekty považují za předběžnou tržní konzultaci dotaz adresovaný e-mailem na vybrané dodavatele. Nám se zdá tato forma málo účinná. Největší přidanou hodnotu přinese zadavateli veřejné zakázky předběžná tržní konzultace, která vykazuje prvky veřejné prezenční /on-line řízené diskuse, ze které dle legislativních požadavků vznikne audio záznam a zápis o hlavních diskutovaných tématech, závěrech a účastnících. Tato forma dialogu nabízí všem účastníkům prostor diskutovat a nahlédnout do problematiky a identifikovat kritické oblasti, upozornit na případné nesrovnalosti v nastíněných parametrech výběrové dokumentace a dojít oboustranného pochopení hledaného řešení.

Prezenční/on-line forma má bezesporu autoregulační funkci. Všichni účastníci usilují o správnou interpretaci zadání a nabízí konstruktivní východiska. Zadavatel má jistotu, že nenastavil své parametry diskriminačně a poptávané řešení v budoucnu uspokojí jeho potřeby jak z pohledu nastavené kvality, tak následně efektivně vynaložených prostředků.

63 views0 comments

Comments


bottom of page