top of page
Search

Jak začít s hodnotově orientovaným nákupem? – záznam webináře

Updated: Jun 27, 2022


Institut IKNZ uspořádal webinář #JAK ZAČÍT S VALUE BASED PROCUREMENT. Pozvání přijal Hans Bax, který se věnuje veřejným zakázkám ve zdravotnictví již více než 25 let. Sdílel s námi zkušenosti ze zavádění VBP (Value Based Procurement) v evropských zemích. Jak říká: "Value Based Procurement je revoluce v myšlení, ale evoluce v procesu". Hodnotově orientované zadávání není možné implementovat v celé organizace najednou. Jedině praxí získává tým cenné zkušenosti a postupně si osvojuje nový přístup, spolupráci a postupy. Metodě Value Based Procurement se nejlépe daří tam, kde jsou všichni interní účastníci výběrového řízení otevřeni řešit problémy klinické praxe. Praxe nepotvrdila, že by se hodnotově orientovaný přístup"vyplatil" použít jen na velké celky. Významné přínosy lze sledovat i v oblasti nákupu spotřebního materiálu. Záznam webináře a prezentace ZDE.
Existuje několik příčin, které popohání hodnotově orientované zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví v Evropě:

1/ Stárnoucí evropská populace si žádá více medicínské péče a limitované zdravotnické rozpočty čelí zvyšujícímu se tlaku. Je potřeba hledat efektivnější cesty pro poskytování potřebné lékařské péče při současném zachování kvality.

2/ Covid 19 způsobil odklad řady plánovaných medicínských výkonů a pozastavil pravidelnou péči. Tuto odloženou potřebu je potřeba vypořádat.

3/ Všude v Evropě existují rezervy v oblasti efektivity poskytované péče. Rozpočty nejsou spotřebovávány tak, jak by bylo možné.

4/ Výsledky lékařské péče se značně liší. Rozdíly pozorujeme jak na lokální úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení dané země, tak v celoevropském měřítku. Důraz je kladen na prevenci s cílem včasného stanovení diagnózy.


Value Based Procurement přístup se soustředí na maximalizaci hodnoty za předem stanovenou cenu

Hodnotu vnímá ve 3 pomyslných dimenzích. Jádro systému tvoří výsledky péče z pohledu pacienta. Představme si parametry jako zajištění přežití a kvalitu života pacienta. Do této kategorie patří i proces poskytování péče a dlouhodobé výsledky. Nakupovaný zdravotnický prostředek má i takové vlastnosti, které mají širší dopad i na zdravotnický personál, poskytovatele, plátce či systém zdravotnictví jako celek. V neposlední řadě můžeme uvažovat i o udržitelnosti či sociálně - environmentálních parametrech.


Hans Bax ve své prezentaci upozornil na problematiku naplňování potřeb poskytovatelů. Dnes je praxe orientovaná na získání zdravotnických prostředků za dobrou cenu, následně se věnuje pozornost cílům organizace. Hans navrhuje tuto pyramidu potřeb obrátit vzhůru nohama. Nejprve stanovit cíle organizace a pak hledat jejich optimální naplnění. Tento postup umožňuje více se soustředit na skutečné potřeby nákupu a získat tak nejlepší možnou hodnotu. Hans nás vybízí k vyzkoušení hodnotově orientovaného přístupu, který upřednostňuje nejlepší hodnotu před nejnižší jednotkovou cenou. Z praxe se potvrzuje, že důraz na optimální hodnotu přináší úsporu celkových nákladů poskytované péče. Řečí čísel – lehce vyšší jednotková cena přinese větší finanční úspory v oblasti celkových nákladů péče.


Týmová spolupráce a komunikace

Nákup je vypisován s ohledem na strategické cíle organizace a je tedy vnímán jako nedílná součást strategického řízení. Důležitým předpokladem úspěchu je dialog – jak uvnitř organizace, kdy spolu spolupracuje oddělení nákupu s klinickými pracovníky, kteří s produkty pracují na denní bázi. Důležitá je i komunikace s dodavateli. Poskytovatel je odborník na problematiku klinické praxe, dodavatel je odborník na řešení. Důraz je kladen i na dostatečné měření výsledků klinických intervencí uvnitř organizace, aby bylo možné určit aktuální stav a stanovit cíle, které by měl nákup zdravotnického prostředku či celého konceptu péče naplnit. Podle stejné metodiky je možné průběžně vyhodnocovat úspěšnost konkrétní veřejné zakázky.


Součástí prezentace byly i dva příklady z praxe, kde se principy hodnotově orientovaného nákupu uplatnily.


Záznam webináře ZDE.


16 views
bottom of page