top of page
Search

JAK ŘEŠIT TLAK NA EKONOMICKOU EFEKTIVITU VE ZDRAVOTNICTVÍ? 2. díl – záznam webináře

Updated: Nov 30, 2022

Dnešní pozvání do diskusního panelu k tématu veřejných zakázek orientovaných na kvalitu přijali Matěj Novák (FN Plzeň) a Ladislav Švec z Kanceláře zdravotních pojišťoven (KZP). Záznam webináře ZDE. Záměrem dnešní diskuse byla myšlenka nazírání na hodnotu z pohledu výsledků poskytované péče. Zkušenosti z praxe ukazují, že celková kvalita neboli hodnota spočívá v křehké rovnováze tří ukazatelů – úrovně nastavených procesů, přístupu personálu a v neposlední řadě kvalitě používaných materiálových prostředků. Příprava zadávacího řízení nemůže být "one man show". Musí se uspokojit požadavky hned několika interních zákazníků. V praxi to znamená spolupráci v oblasti technické, medicínské, právní i ekonomické oblasti. Je to o dobrém manažerském procesu a skloubení často protichůdných požadavků tak, aby bylo dosaženo výsledku.


Slovo kvalita má v češtině trochu odlišný význam, než v jiných jazycích, kde znamená spíše něco jako vlastnost. Výčet vlastností, které očekáváme od výrobku je vhodné definovat do oblasti hodnoticích kritérií než do technické specifikace. Důvodem je skutečnost, že zatímco bodové zvýhodnění jistých kvalit výrobku v části hodnocení nediskriminuje potenciální zájemce účastnit se výběrového řízení, stejné parametry uvedené v kapitole technická specifikace ano. Zadavatel má právo určit si úroveň kvality či hodnoty, kterou očekává, ale měl by tak učinit v části hodnocení formou bodového zvýhodnění.


Pokud nemůžeme měřit, nemůžeme řídit


Základní manažerská poučka, která platí bez ohledu na odvětví. Měla by nás zajímat kvalita výsledku poskytované péče. Jedině tak můžeme začít ovlivňovat výsledek, zorientovat se v tom, co funguje a co ne a hledat způsoby pro zlepšení. Něco, co v jiných státech Evropy již funguje. Jako inspiraci si můžeme vzít např. Švýcarsko, kde podobný systém funguje. Zdravotní pojišťovny by měly být odpovědné za zasmluvnění dostatečné kapacity zdravotních služeb, ale i za kvalitu péče. Průkopnickou činnost v tomto ohledu poskytuje Kancelář zdravotních pojišťoven, která již několik let vyvíjí nejrůznější ukazatele péče, které mají parametr dlouhodobého sledování a umožní tak poskytovetelům zjistit úroveň poskytovené péče ve vybraných diagnózách. Bližší informace jsou k dispozici na adrese puk.kzp.cz. Registrovaní poskytovatelé péče mají možnost nahlížet na výsledky svého zařízení, ale vidí se i ve srovnání se zařízením podobné velikosti. Z ukazatele je patrné, zda se kvalita poskytované péče pohybuje spíše v průměru, nad průměrem nebo na okraji pomyslného žebříčku. A je potřeba konat.


Na základě zjištěných výsledků je možné hledat prostředky pro zlepšení. Ať už formou edukace, zlepšením organizace péče, finanční motivací, ad–hoc řešením problémů na úrovni odborníků, identifikací potenciálních úspor či zkvalitněním vykazování a datových zdrojů. Měření výsledků péče přináší nový pohled na úroveň procesů, přístupu personálu a materiálových prostředků, které se ukazují, že jsou klíčové proměnné výsledné kvality poskytované péče. Nahlédnutí nákupu perspektivou výsledku poskytované péče přináší nové příležitosti pro formulaci parametrů výběru dodavatelů. Ukazují nové výzvy, které je potřeba vypořádat a ve spolupráci s know-how dodavatelů dojít ke zlepšení vybraných parametrů.


Měření výsledků poskytované péče


Zdroj: puk.kzb.cz


Jak souvisí výše jmenovaný titulek dnešního webináře s oblastí nákupu?


Nákup vnímáme jako komplexní strategický nástroj pro naplňování dlouhodobých záměrů a potřeb poskytovatele péče. V současné chvíli je možné přistoupit pod tlakem k přesoutěžení položek s cílem snížit jednotkovou cenu materiálu nebo využít mimořádnou situaci k hledání nových komplexních řešení, která přinesou zefektivnění a zlepšení péče.


Rádi bychom motivovali k nazírání souvislostí poskytované péče nad rámec konkrétních výrobků. Jakou hodnotu mi přinese konkrétní výrobek v kontextu celého procesu péče? Jakou hodnotu přinese výrobek, který je v jednotkové ceně sice o 15 procent dražší, ale v důsledku významně sníží celkové náklady péče, protože pomůže např. snížit výskyt nozokomiálních nákaz, zkrátí dobu rekonvalescence, sníží čas ošetřujícího personálu, sníží výskyt pooperačních komplikací nebo sníží množství reoperací?


Zastáváme názor, že krátkodobá jednotková úspora přináší dlouhodobý náklad. Napište nám své zkušenosti: info@iknz.cz


38 views0 comments

Comments


bottom of page